Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

odpovednostStačí jedna malá nepozornost nebo špatný krok a neštěstí je hotovo.
I ti sebeopatrnější a nejsvědomitější z nás by měli mít jistotu, že toto osobní ohrožení ze svého života vyloučili.
 
Pojištění odpovědnosti představuje pro tento případ ideální řešení.
 
Odpovědnostní pojištění má mnoho podob:
 

Odpovědnost za škodu občana

 • Pojištění poskytuje ochranu před škodami, které způsobíte jiné osobě při:
  • vedení a provozu domácnosti
  • rekreaci a zábavě
  • rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  • chovu drobných zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.) a koní
  • používání legálně držených zbraní

 

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za škody ručí zaměstnanec do určité výše, nebo i neomezeně. Víte, co z toho pro vás vyplývá?
 

Pojištění obecné odpovědnost pro podnikatele a průmysl

Tímto druhem pojištění získáváte ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti:

 • způsobenou provozní činností;
 • způsobenou vadným výrobkem;
 • vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou);
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
 • vzniklou na věcech zaměstnanců;
 • vzniklou na zdraví žáků a učňů.

 

Profesní odpovědnost

 • Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá odpovědnost za škody vzniklé jak z provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:
  • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví);
  • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci);
  • finanční (ve většině případů);

 

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Příklady:

 • Únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
 • Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění
 • Poškození rychlokazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení, špatného nastavení teploty termostatu
 • Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu zboží
 • Vloupání do nákladového prostoru, krádeže zboží při přepravě, kterou zajišťuje dopravce či jím najatý smluvní partner
 • Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém prostoru